Vedtægter

Vedtægter for: All in One Dance.


Foreningens navn: All in One Dance.
Hjemsted: Slagelse kommune.
Stiftet: d. 25-5-2010
Foreningens adresse er Formandens.

§1

Formål:

Stk. 1 At fremme interessen og mulighed for at danse Linedance, uanset alder og køn. At gøre dans så alsidig som muligt, for derved at skabe stor interesse for forskellige danse. Således at foreningen og den enkelte kan gå i dybden, med den dans der interesserer dem.

Stk. 2 At give medlemmerne mulighed for at dyrke motion på en sjov måde, samt styrke et sammenhold medlemmerne imellem.

Stk. 3 At give medlemmerne mulighed for at dele deres interesse for dans, ved at besøge andre foreninger, og deltage i diverse arrangementer og stævner landet rundt.

Stk. 4 At være med til løbende at uddanne foreningens instruktører, ved deltagelse i relevante kurser.

Stk. 5 Alle som kan støtte foreningens formål kan optages som medlem.

§2:

Aktivt medlemskab:

Stk. 1 Personer optages som medlemmer af foreningen, så snart det halvårlige kontingent samt danseafgiften er betalt. Dog skal medlemmer være fyldt 18 år for at have stemmeret til generalforsamlingen.

Stk. 2 Betalingen opdeles således at der betales et årligt medlemskontingent og en halvårlig danseafgift. Dette beløb dækker for dans på alle klubbens hold.

Stk. 2a Ved udefrakommende hændelser (pandemier, naturkatastrofer mv.) hvor foreningen ikke kan tilbyde undervisning, kan bestyrelsen træffe beslutning om, at tilbagebetale det indbetalte dansekontingent. Beløbet udregnes pr. lektion.

Stk. 3 Et medlem kan ekskluderes hvis kontingent/danseafgift ikke er betalt senest efter 3. prøvetime eller senest 1 mdr. efter indmeldelsen.

Stk. 4 Intet medlem, der er ekskluderet pga. restance, kan optages som medlem, før gælden er betalt.

Stk. 5 Et medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen.

Stk. 6 Indbetalt kontingent/danseafgiften udbetales ikke ved udmeldelse.

Stk. 7 Der opkræves fuldt kontingent og danseafgift, uanset om det er frivillig/ufrivillig, hvornår man starter op i sæsonen.

Stk. 8 Kontingent betales årligt til foreningens konto. Kontingentet fastsættes en gang om året på den ordinære forsamling.

Stk. 9 Danseafgiften betales halvårligt til foreningens konto. Danseafgiften fastsættes en gang om året på den ordinære generalforsamling.

§3:

Passivt medlemskab:

Stk. 1 Passivt medlem er den som ønsker medlemskab uden at modtage undervisning.

Stk. 2 Som passive medlemmer optages personer, efter bestyrelsens skøn, er interesserede i at støtte, eller deltage i foreningens arbejde.

Stk. 3 Det passive medlem har stemmeret på generalforsamlingen, og kan vælges til tillidsposter.

Stk. 4 Kontingent for passivt medlemskab fastsættes af generalforsamlingen.

§4:

Bestyrelsen:

Stk. 1 Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af 5 medlemmer og 1 suppleant.

Stk. 2 Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Derudover vælges 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant.

Stk. 3 Foreningens tegningsberettigede er Formanden og Kassereren.

§5:

Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, så:

Stk. 1 Formand, Sekretær, Bestyrelsesmedlem, samt Bilagskontrollanten vælges på ulige årstal. Næstformand og Kasserer vælges på lige årstal.

Stk. 2 Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis enten Formanden eller Næstformanden er til stede.

Stk. 4 Bestyrelsen skal føre protokol over møder og andre vigtige begivenheder inden for foreningen.

§6:

Bestyrelsesmøderne:

Stk. 1 Der skrives referat af bestyrelsesmøderne, som udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Dette referat skal godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde som pkt. 1 på dagsordenen.

§7:

Regnskab og revision:

Stk. 1 Regnskabet skal følge kalenderåret 1. januar – 31. december.

Stk. 2 Foreningens regnskab forelægges på den årlige generalforsamling af den valgte kasserer.

Stk. 3 Bilagskontrollant / Bilagskontrollantsuppleant skal hvert år gennemgå det samlede regnskab i januar måned.

Stk. 4 Foreningens midler indsættes på en bankkonto i en bank eller anbringes på en lignende forsvarlig måde, som værdipapirer etc.

Stk. 5 Midlerne kan kun hæves med Formandens/Kassererens godkendelse/underskrift

§8:

Ordinær generalforsamling:

Stk. 1 Generalforsamlingen holdes en gang årligt inden udgangen af februar og varsles i foreningen minimum 14 dage før afholdelsen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Generalforsamlingen ledes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dagsorden af den af forsamlingen valgte dirigent.

Stk. 3 Dagsorden/regnskab samt indkomne forslag omdeles ved generalforsamlingen. Der skrives referat af generalforsamlingen, som udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Dette referat godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.

§9:

Stk. 1 Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningens protokol. Afstemning sker ved håndsoprækning, men skal når mindst 1 medlem forlanger det, ske skriftligt.

Stk. 2 Fuldmagter anerkendes ikke.

Stk. 3 Kun medlemmer kan vælges til bestyrelsen eller andre tillidshverv og ingen kan vælges uden at være til stede, eller forinden skriftligt, til Formanden, at have givet tilsagn om at lade sig vælge. Hvis der ved valg til bestyrelsen eller andre tillidshverv opstilles flere kandidater end der kan vælges, skal valget ske skriftligt. Hvert medlem har en stemme.

§10.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Formandens beretning og godkendelse af denne

5. Kassererens beretning og godkendelse af reviderede regnskab

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af Bestyrelsesmedlem og Suppleant

9. Valg af Bilagskontrollør og Bilagskontrollørsuppleant

10. Eventuelt

Stk. 1 Årsregnskabet skal foreligge på generalforsamlingen

Stk. 2 Forslag der ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være den samlede bestyrelse i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Stk. 3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer anmoder om dette. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage efter anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldevarslet er 8 dage, og afholdes efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

§11:

Foreningens opløsning:

Stk. 1 For vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at 2/3 af generalforsamlingens afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2 Ved foreningens ophør skal foreningens midler skænkes til en forening i Slagelse Kommune. Det vedtages på generalforsamlingen hvilken forening/klub det bliver, og det kræves, at 2/3 af generalforsamlingens angivne stemmer er for forslaget.

Godkendt på ordinær generalforsamling den 11. juni 2021